Vážení spoluobčané, Trojanovjané, dovolte nám na úvod sdělit smutnou zprávu. V květnu t.r. nás opustil zastupitel obce a člen kontrolního výboru zastupitelstva obce Trojanovice za Naše Trojanovice Ing. Robert Kačer. Čest jeho památce.

Novým zastupitelem za Naše Trojanovice se stane Ing. Čestmír Peiger. Na programu jednání ZO je proto i složení slibu nového člena zastupitelstva. Dále je pak  na programu kontrola plnění usnesení, zpráva o činnosti obce, infrastruktura, obecní majetek, územní plán, doly, stav obecních účtů, účetnictví a rozpočtu, sběrný dvůr, Horečky a Fond Horečky, Rekovice, Fond Pustevny a Pustevny s.r.o., ostatní, volba člena kontrolního výboru, závěrečné účty a účetní závěrky za rok 2020, rozpočtová opatření, žádosti občanů a organizací, různé (Granty 2021, schválení zastupitele jako zaměstnance obce, schválení smlouvy o dotaci, schválení věcného břemene, schválení dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP, pověření pro jednání ohledně nemovitostí v majetku Diamo s. p.).

My se budeme starosty ptát na to, jak je možné, že firma MPM-QUALITY v.o.s. roky bezplatně užívala obecní pozemek k podnikatelským aktivitám? Budeme se ptát, zda zaměstnání zastupitelky Hany Dorotíkové (Naše Beskydy) obcí, jak navrhuje starosta Mgr. Jiří Novotný (Naše Beskydy), není náhodou trafikou? Bude nás taky zajímat, proč starosta, jak o sobě sám tvrdí, tak trochu diktátor, navrhuje vypovědět bez důvodu nájemní smlouvu k obecním pozemkům par. č. 821, 822/1, 827/2 a dát je do nájmu jinému občanovi, a to jen proto, že, jak sám starosta tvrdí, tento občan spolupracuje na Horečkách?

Témat je samozřejmě víc. Přijďte se proto podívat, jak a kdo ze zastupitelů hájí zájmy obce a tím i zájmy nás Trojanovjanů.

Tomáš Střalka, Ing. Jiří Horák

za Naše Trojanovice