Všechny naše články mají velkou sledovanost zejména některými zastupiteli Našich Beskyd. Věříme, že i tento náš názor na úroveň řízení obce a její hospodaření nezůstane bez mediální odezvy, třeba v obecních novinách, jak už se to stává zvykem, kdy jsou obecní noviny zneužívány k pomlouvání opozice. Prostě Rekovice jsou dlouhodobě ztrátové, odpisy jsou náklady a ptát se, co se děje s investicí 4,75 miliónů do společnost Pustevny s.r.o se již může (po našich urgencích se již alespoň naplňuje zákon – konají se valné hromady a zveřejňují se hospodářské výsledky). A zveřejnění podkladů pro zastupitele ohledně kaple občanům určitě není porušením autorského zákona.

Budoucnost chaty Koksař je v bytech
Tak by se dal v krátkosti vyjádřit nápad starosty Mgr. Jiřího Novotného (Naše Beskydy), s kterým překvapil nejen nás, ale i ostatní zastupitele. Dle jeho přesvědčení je jediné a správné využití chaty Koksař v komerčních a pečovatelských bytech. I přes naše výhrady, že ekonomika projektu bytového domu Koksař, kterou starosta předložil zastupitelům, je postavena na nereálných číslech, nechal si, jak jinak, tuto variantu využití Koksaře taky zastupitelstvem bez širší diskuze rychle schválit (ne všemi zastupiteli). Zároveň si nechal schválit uzavření smlouvy s projektantem na vyprojektování přestavby Koksaře na byty (bude použit „osvědčený model“  Rekovic – architekt Mrva a bez výběrového řízení?). Rekreační zařízení se tak má přestavět na byty.

Je pokrok, že starosta na jednání zastupitelstva předložil alespoň jednoduché ekonomické a právní rozvahy využití objektu. Sice se to mělo stát již při úvaze koupit Koksař, ale proti Rekovicím je to pokrok. Ekonomický model provozu chaty jako bytového domu se silně přeceněnými příjmy a pochybnou návratností je při předpokládané ceně rekonstrukce 36 miliónů korun velmi problematická (my rekonstrukci odhadujeme na 40 – 45 mil. Kč, spíše ale k 50 mil. Kč.). Na zastupitelstvu jsme proto navrhovali, aby se ekonomická rozvaha provozu Koksaře přepracovala do reálných čísel, návrh prošel oponenturou a následně byl případně předložen zastupitelstvu k projednání. Navrhli jsme, aby se rekonstrukce Koksaře ubírala více směrem k tomu, aby mohli objekt využívat všichni Trojanovjané, aby sloužil potřebám obce a jejich občanů, aby se např. zachoval sál se zázemím k pořádání obecních akcí, jednání zastupitelstva, jako zázemí spolkům apod. Zbývající část objektu by se určitě dala využít, ve spojení s připravovaným parkovištěm, např. ke krátkodobému ubytování, a to jak v bungalovech, tak i v samotném objektu chaty. Je možná i kombinace s pronájmem části prostor službám občanům, např. rehabilitaci. Služeb by mohli využívat i ubytovaní hosté. Je možné i propojení komerční části, komerčního bydlení a nekomerčních aktivit. Jejich propojením by tak bylo možné dosáhnout toho, aby byl areál třeba i finančně soběstačný. Vznikl by tak skutečně Resort Koksař.

Bohužel, nebyli jsme vyslyšeni. Čeká tedy Koksaře stejný osud jako Rekovice, tedy opakované hrazení ztráty z peněz nás všech Trojanovjanů?

Majitelé Stezky Valaška z nás mají legraci
Druhé rozhodnutí zastupitelstva je spíše legrační. Starosta se snaží přijetím proklamace zastupitelstvem vymoci podíl z provozu Stezky Valaška, kdy obec musí investovat finanční prostředky nás Trojanovjanů jako vícenáklady do jejích podnikání.

Vlastní schvalování projektu stezky obcí Trojanovice šlo zcela mimo zastupitelstvo. Starosta dal souhlas se stavbou stezky bez vědomí zastupitelstva a místo, aby požadoval, v souvislosti s jejím provozem, např. řešení nárůstu průjezdu automobilů obcí, jejich parkování, sociální zázemí pro návštěvníky stezky apod., tak jedinou jeho starostí bylo, aby společnost odváděla do tehdy ještě neexistujícího fondu Pustevny 1 % z ceny každé vstupenky.

Jak starosta informoval zastupitele, firma odmítla do fondu starostou požadované 1 % poslat. On však na odvodu 1 % trvá. Proto přesvědčil svou většinu zastupitelů, aby rozhodli, že zastupitelstvo požaduje zaplacení příspěvku 1 % z tržeb společnosti Beskydská panoramata s.r.o. za rok 2019 do fondu Pustevny. O kolik korun je jedná jsme se od starosty nedozvěděli. My to odhadujeme na min. půl miliónu korun.

Pokud si majitelé stezky dali dvě a dvě dohromady, vědí, že starosta obce tento odvod právně nezajistil a požadavek na odvod 1 % je tak právní cestou prakticky nevymahatelný, ke škodě obce.

Tomáš Střalka, Ing. Jiří Horák, zastupitelé za Naše Trojanovice