Vážení Trojanovjané, na 26. října 2020 je svoláno jednání 13. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice. Na programu jsou tyto body:

    1. Zpráva o činnosti obce: Infrastruktura (dopravní bezpečnost u Bality, projekty na vodovody, odkanalizování domů v lokalitě Kruhová křižovatka – Solárka, cyklostezka, cesta od točny v Ráztoce k hotelu Ráztoka, točna pod Javorníkem, most a chodník na Solárce přes Lomnou, most přes Malý Škaredý potok, rozšíření parkování v centru Lomné, zastávky – označníky, revitalizace kruhové křižovatky, oprava komunikací po kanalizaci v dolní části Lomné, parkoviště u Koksaře, prodloužení kanalizace Dolní část Lomné, opravy výtluků, svodidla na Knížecí cestu), obecní majetek (TJ pod Javorníkem, víceúčelové hřiště na Bystrém, IC, pošta, knihovna, masokombinát, Chata Koksař, restaurátorské práce na soše panny Marie, rekonstrukce obecního úřadu), doly, stav obecních účtů, účetnictví a rozpočtu, sběrný dvůr, Horečky a Fond Horečky, Rekovice, ostatní stavby (práce na problematických stavbách), Fond Pustevny a Pustevny s.r.o., opatření k nápravě chyb a nedostatků (výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Trojanovic 2020), ostatní (směna pozemků za garážemi, směna pozemků za garážemi, tržní řád, Pamětní medaile u příležitosti 70 výročí založení Valašského souboru písní a tanců Radhošť, TJ Bystré – návrh požadavků do rozpočtu obce na rok 2021, kontrolní výbor).

 

  1. Rozpočtové opatření (rozpočtové opatření č. 15, 16, 17, 18, 19/2020).
  2. Žádosti občanů a organizací (finanční podpora vydání knihy o vystěhovalectví do Brazílie, věcné břemeno pro podzemní vedení plynovodní přípojky v obecním pozemku p. č. 2081/2 a 3574/3 pro pozemek p. č. st. 979 a pozemek p. č. 2081/4 vše v k. ú Trojanovice, věcné břemeno pro vedení kanalizační přípojky v obecním pozemku p. č. 2081/2 a 2081/4 pro pozemek p. č. st. 979 a pozemek p. č. 2081/4 vše v k. ú Trojanovice, věcné břemeno sjezdu a příjezdu k pozemku p. č. 2055/9 v k. ú. Trojanovice, věcné břemeno pro podzemní vedení elektro přípojky v obecním pozemku p. č. 1377/6 pro pozemek p. č. 1377/15 vše v k. ú Trojanovice, pronájem části pozemku p. č. 3548/3 v k. ú. Trojanovice, pronájem části pozemku p. č. 3637/1 v k. ú. Trojanovice, prodej pozemku p. č. st. 1282 a části pozemku p. č. 20/1 a 23/5 které byly dle geometrického plánu č. 4142-10/2020 sloučeny do nového pozemku p. č. 23/16 vše v k. ú. Trojanovice).
  3. Různé (smlouva o vzájemné spolupráci pro oblast sociálních služeb s městem Frenštát pod Radhoštěm, smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu “Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+”, smlouva o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč do Fondu Pustevny, který je ve správě Obce Prostřední Bečva, požadavek zaplacení příspěvku 1 % z tržeb společnosti Beskydská panoramata s. r. o. za rok 2019 do fondu Pustevny, Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství).Každý občan Trojanovic má právo se k projednávaným věcem vyjádřit. Toto právo mají o občané, kteří vlastní v Trojanovicích nemovitost. Využijte proto tohoto práva a na jednání zastupitelstva přijďte. Zastupitelstvo proběhne v sále Hotelu Beskyd, a to od 18:15 hod.Za Naše Trojanovice
    Tomáš Střalka a Ing. Jiří Horák